Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

ČLÁNOK I. – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO
 

Predávajúci: Delikanti s.r.o.
So sídlom: Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 46 884 033
DIČ: 202 362 0511
IČ DPH: SK2023620511
Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 84778/B
Telefónny kontakt:  0910 454 554
E-mail: info@chlebiceknazavolanie.sk

 

ČLÁNOK II. – OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke www.chlebiceknazavolanie.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním riadne a úplne vyplnenej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať ju a opraviť. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky mu vznikne povinnosť uhradiť cenu objednaného tovaru pri jeho prevzatí. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informačným e-mailom na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu tým spôsobenú, ak kupujúci pri objednávaní tovaru nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávací alebo registračný formulár chybne.
 2. Úprava a storno objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah objednávky uvedený v informatívnom e-maile predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho správou zaslanou na adresu objednavky@chlebiceknazavolanie.sk alebo telefonicky na 0910 454 554 
  Kupujúci má tiež právo požadovať zrušenie alebo zmenu ním odoslanej objednávky najneskôr 24 hodín pred požadovaným termínom dodávky tovaru, a to prostredníctvom správy zaslanej na objednavky@chlebiceknazavolanie.sk. V návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy je potrebné uviesť kontaktné údaje kupujúceho a identifikáciu objednávky, najmä číslo objednávky, dátum objednávky a identifikáciu objednaných výrobkov. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú až okamihom akceptácie jej zrušenia zo strany predávajúceho formou elektronickej pošty zaslanej kupujúcemu. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. To neplatí v prípade, ak predávajúcemu vzniknú pred zrušením objednávky náklady na obstarávanie alebo prípravu objednaného tovaru podľa objednávky kupujúceho, pričom o ich výške bude informovať kupujúceho pred potvrdením zrušenia objednávky, tak aby sa kupujúci mohol rozhodnúť, či na zrušení (alebo zmene) objednávky trvá.
 3. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje prostredníctvom stránky www.chlebiceknazavolanie.sk informovať o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vyššej moci nie je možné požadovaný tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez zbytočného odkladu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie, príp. telefón a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa kupujúci.

 

ČLÁNOK III. – CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
 

 1. Na stránke www.chlebiceknazavolanie.sk sa nachádza kúpna cena tovarov (je uvedená vždy pri vybranom tovare), ako aj suma nákladov spojených s dodaním tovaru (donáška), ak ich má uhradiť kupujúci.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť alebo znížiť ceny tovarov, alebo nákladov spojených s dodaním tovaru s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné odo dňa ich uverejnenia na www.chlebiceknazavolanie.sk
 3. Platby sa vykonávajú v mene euro v hotovosti pri prevzatí tovaru kupujúcim.

 

ČLÁNOK IV. – DODACIE PODMIENKY
 

 1. Spôsob a miesto dodania tovaru (a s tým súvisiace náklady z ponuky predávajúceho) si volí kupujúci v objednávke.
 2. Kupujúci v objednávke tovaru uvedie požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany predávajúceho je predávajúci povinný o tejto skutočnosti telefonicky informovať kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu. V prípade predĺženia doby trvania dodania tovaru o viac ako 6 hodín oproti kupujúcim požadovanému termínu dodania, má kupujúci právo bez zbytočného odkladu odstúpiť od kúpnej zmluvy oznámením doručeným predávajúcemu na e-mailovú adresu objednavky@chlebiceknazavolanie.sk alebo na telefónnom čísle 0910 454 554.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím po riadnom a úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

ČLÁNOK V. – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZÁRUKA
 

 1. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, a to z dôvodu, že predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 2. Obdobne vzhľadom na povahu tovaru (veci, ktoré sa rýchlo kazia) sa na tovar nevzťahuje zákonná a ani iná záručná lehota.

 

ČLÁNOK VI. – POUČENIE O NEDOSTATKOCH TOVARU A SPÔSOBE UPLATŇOVANIA A VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE
 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru, jeho množstvo a kvalitu. Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nie je kompletný, jeho množstvo, miera, hmotnosť, cena alebo akosť nezodpovedá zákonným alebo zmluvným parametrom), ide o nedostatky tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 2. Ak má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet môže kupujúci oznámiť písomne na e-mailovú adresu objednavky@chlebiceknazavolanie.sk alebo telefonicky na čísle 0910 454 554, alebo priamo na mieste prevzatia tovaru – voči zástupcovi predávajúceho pri doručení tovaru na adresu určenú kupujúcim alebo na niektorom mieste osobného odberu v čase ich otváracích hodín:
  1. Delikanti výroba, Limbová 2, Bratislava
  2. FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava
  3. PRIF UK Ilkovičova 6, Bratislava
  4. Cafe Academica, budova rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava
  5. Menza Academica, budova FCHPT STU, Radlinského 6, Bratislava
  6. Chlebíček na zavolanie TWIN CITY, Mlynské nivy 14-16, Bratislava. 
   Kupujúci je povinný predávajúcemu uviesť dôvody reklamácie
 3. Po uplatnení reklamácie telefonicky alebo e-mailom je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu priniesť na adresu niektorého miesta osobného odberu reklamovaný tovar, a to v chránenom obale (termotaške) s teplotou vnútri do 8 stupňov Celzia, minimálne s 80 % obsahom predaného tovaru vrátane požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok.
 4. Predávajúci vyrieši reklamáciu (sťažnosť, podnet) ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené kupujúcemu z e-mailovej adresy objednavky@chlebiceknazavolanie.sk ihneď po prešetrení reklamácie, najneskôr však do 3 pracovných dní od jej prevzatia.
 5. Oprávnená reklamácia je bezplatná a predávajúci v tom prípade uhradí kupujúcemu preukázané a primerané náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté predávajúcemu riešením tejto reklamácie.

 

ČLÁNOK VII. – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 

 1. V prípade vzniku sporu medzi kupujúcim a predávajúcim je kupujúci oprávnený obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 2. Platforma alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci – spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, je dostupná na tomto odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: http://www.mhsr.sk/.

 

ČLÁNOK VIII. – ZÁSADY ZÍSKAVANIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

 1. Predávajúci získava a spracúva osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, adresa doručenia tovaru, požadovaný termín doručenia, meno a priezvisko osoby poverenej na prevzatie tovaru), a to za účelom:
  1. evidencie, správy a splnenia objednávok vrátane doručenia objednaného tovaru kupujúcemu,
  2. priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb predávajúceho v súlade s ustanovením podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty boli získané v súvislosti s predajom tovaru.
 2. Právnym základom na získanie a spracovávanie osobných údajov kupujúceho je zmluvný vzťah, t. j. kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúca sa objednania tovaru z www.chlebiceknazavolanie.sk. Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje zo strany kupujúceho je nemožnosť objednať tovar od predávajúceho
 3. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom ich spracúvania v súlade platnou právnou úpravou a s Obchodnými podmienkami predávajúceho“.
 4. Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané aj počas prenosu z prehliadača kupujúceho a stránky www.chlebiceknazavolanie.sk.
 5. Kupujúci má práva uvedené v ust. 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo na informácie o spracúvaní jeho údajov v informačnom systéme predávajúceho, na zoznam údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako aj na blokovanie a likvidáciu údajov. Kupujúci je oprávnený namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu. Tieto práva je kupujúci oprávnený uplatniť písomne na adrese Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@chlebiceknazavolanie.sk.
 6. Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade, ak si zvolil doručenie tovaru prostredníctvom donášky, predávajúci je oprávnený donášku zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby (kuriéra). Predávajúci v takom prípade sprístupní kuriérovi osobné údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru a prijatia platby za tovar. Osobné údaje kupujúceho budú ďalej sprístupňované len určeným odborným útvarom predávajúceho podieľajúcim sa na prijímaní a vybavovaní objednávky kupujúceho a vykonávania marketingových aktivít predávajúceho, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

ČLÁNOK IX. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

 1. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), teda ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov (napr. zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Bratislava 3. 10. 2017