Ochrana Osobných údajov

Ochrana Osobných údajov

  1. Predávajúci získava a spracúva osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, adresa doručenia tovaru, požadovaný termín doručenia, meno a priezvisko osoby poverenej na prevzatie tovaru), a to za účelom:
    1. evidencie, správy a splnenia objednávok vrátane doručenia objednaného tovaru kupujúcemu,
    2. priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb predávajúceho v súlade s ustanovením podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty boli získané v súvislosti s predajom tovaru.
  2. Právnym základom na získanie a spracovávanie osobných údajov kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúca sa objednania tovaru z www.chlebiceknazavolanie.sk. Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje zo strany kupujúceho je nemožnosť objednať tovar od predávajúceho.
  3. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom ich spracúvania v súlade platnou právnou úpravou a s Obchodnými podmienkami predávajúceho“.
  4. Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané aj počas prenosu z prehliadača kupujúceho a stránky www.chlebiceknazavolanie.sk.
  5. Kupujúci má práva uvedené v ust. 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo na informácie o spracúvaní jeho údajov v informačnom systéme predávajúceho, na zoznam údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako aj na blokovanie a likvidáciu údajov. Kupujúci je oprávnený namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu. Tieto práva je kupujúci oprávnený uplatniť písomne na adrese Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@chlebiceknazavolanie.sk.
  6. Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade, ak si zvolil doručenie tovaru prostredníctvom donášky, predávajúci je oprávnený donášku zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby (kuriéra). Predávajúci v takom prípade sprístupní kuriérovi osobné údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru a prijatia platby za tovar. Osobné údaje kupujúceho budú ďalej sprístupňované len určeným odborným útvarom predávajúceho podieľajúcim sa na prijímaní a vybavovaní objednávky kupujúceho a vykonávania marketingových aktivít predávajúceho, a to len v nevyhnutnom rozsahu